WIE IS HET BESTE MET ALLE BALLEN?

LEVERINGSVOORWAARDEN KONING BAL


ARTIKEL 1

DEFINITIES 1.1
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
A) Gebruiker: de gebruiker van de leveringsvoorwaarden.
B) Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
C) Deelnemer: een relatie van Opdrachtgever die deelneemt aan een Dienst.
D) Dienst: een Buitensport, Buitenactiviteiten, Arrangement of Activiteit.
E) Buitensport of buitenactiviteiten: alle sportieve of recreatieve activiteiten waarbij de deelnemer zich voornamelijk met spierkracht voortbeweegt, zowel indoor als outdoor.
F) Arrangement: door de gebruiker bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van de gebruiker worden begeleid.
G) Eendaags arrangement: een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door de gebruiker wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen en minimaal één dagdeel omvat.
H) Meerdaags arrangement: een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die door de gebruiker worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder geval een overnachting is inbegrepen.
I) Activiteit: een enkelvoudige actieve bezigheid die door de gebruiker wordt aangeboden. Dit zijn meestal sportieve en/of actieve recreatievormen.
J) Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de gebruiker zich jegens een opdrachtgever of deelnemer verplicht tot het leveren van een Dienst.
K) Aanvang: bij meerdaagse arrangementen waarbij vervoer naar de bestemming is inbegrepen: het tijdstip van vertrek van dit vervoer zoals dit door de gebruiker aan de deelnemer is medegedeeld; a. bij meerdaagse arrangementen waarbij de verblijfsaccommodatie is inbegrepen, maar de deelnemer zelf voor vervoer naar de bestemming zorgt het eerste van de navolgende momenten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de dag van aankomst bij de (eerste) accommodatie of het tijdstip waarop de accommodatie volgens de overeenkomt ter beschikking dient te worden gesteld. b. bij alle andere arrangementen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de (eerste) dag van het programma.
L) Eind(e):
a. bij meerdaagse arrangementen waarbij vervoer van de bestemming is inbegrepen: het daadwerkelijke tijdstip van aankomst van dit vervoer bij de met de deelnemer tevoren overeengekomen uitstapplaats.
b. bij meerdaagse arrangementen waarbij de verblijfsaccommodatie is inbegrepen maar de deelnemer zelf voor vervoer van de bestemming zorgt de eerste van de navolgende momenten: het tijdstip waarop de deelnemer de (laatste) accommodatie daadwerkelijk verlaat dan wel uiterlijk dient te verlaten;
c. bij alle andere Diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de (laatste) dag van het programma of zoveel eerder dat de activiteiten stoppen.
M) Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van de dienst die door de gebruiker geleverd worden, de premie en poliskosten voor eventueel afgesloten verzekeringen en de bijdrage aan een garantiefonds, voor zover de gebruiker daar lid van is.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de gebruiker of het feitelijk deelnemen aan een dienst van de gebruiker of door het betalen van het verschuldigde tarief.

ARTIKEL 3 OFFERTES
3.1 Indien de reservering en betaling niet middels de site van www.koningbal.nl is gemaakt gelden onderstaande genoemde punten inzake offertes
3.2 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.3 De door gebruiker gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen na dagtekening worden bevestigd.
3.4 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
4.1 De opdrachtgever bevestigd middels de reservering en betaling, van het gehele arrangement, via www.koningbal.nl de activiteit zoals deze wordt aangeboden middels genoemde site. De opdrachtgever gaat daarmee tevens akkoord met de algemene voorwaarden geldend voor Koning Bal.
4.2 Mocht er eerst een offerte aan ten grondslag liggen dan is de inhoud van de overeenkomst mede bepaald door gegevens in de voor dat seizoen geldende publicaties van de gebruiker. De gebruiker zal hierin vermelden welke activiteiten zijn inbegrepen, welk minimum aantal deelnemers vereist is om de activiteit door te laten gaan en welk bedrag of percentage als voorschot betaald moet worden. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie van de gebruiker zijn niet bindend. De gebruiker kan niet worden gehouden aan voorlichtingsmateriaal dat onder de verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.
4.3 De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de gebruiker te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
4.4 Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met gebruiker is jegens gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien. Opdrachtgever is verplicht Deelnemer(s) te binden aan deze leveringsvoorwaarden. Indien Opdrachtgever in deze verplichting te kort schiet vrijwaart hij Gebruiker voor alle schade die het gevolg is van het niet aanvaarden van Deelnemer van de leveringsvoorwaarden.
4.5 De opdrachtgever en de deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van gebruiker een geldig identiteitsbewijs te tonen.

ARTIKEL 5 UITVOERING OVEREENKOMST
5.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

ARTIKEL 6 WIJZIGINGEN DOOR OPDRACHTGEVER
6.1 Indien gewenst kan de overeenkomst voor de uitvoeringsdatum worden gewijzigd. Dit echter tot een termijn van 30 dagen voor aanvang van de overeenkomst. Partijen treden dan tijdig met elkaar in overleg om de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen. Bij een wijziging van de overeenkomst wordt € 25,00 aan wijzigingskosten in rekening gebracht onverlet de eventuele meerkosten als gevolg van de wijziging.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de uitvoering daarvan worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
6.4 Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vergoeding tot gevolg heeft.
6.5 In afwijking van 6.3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 7 ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER
7.1 De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringskostenverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten.
7.2 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan de gebruiker. De datum van ontvangst van de brief door gebruiker geldt als annuleringsdatum.
7.3 Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan de gebruiker:
a. tot 90 dagen voor aanvang: 60% van de prijs van de dienst;
b. tot 30 dagen voor aanvang: 80% van de prijs van de dienst; c. binnen 7 dagen voor aanvang of later: 100% van de prijs van de dienst. Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van de Dienst.
7.4 Tevens is en blijft de opdrachtgever bij annulering verschuldigd:
a. de poliskosten en premie voor de annuleringskostenverzekering, indien en voor zover hij deze bij gebruiker heeft afgesloten; en
b. de bijdrage aan een garantiefonds, indien de gebruiker hierbij is aangesloten. Bij annulering voor aanvang van de Dienst restitueert de gebruiker de kosten van de reisverzekering, indien opdrachtgever of deelnemer deze via hem heeft afgesloten.

ARTIKEL 8 WIJZIGINGEN DOOR GEBRUIKER
8.1 Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is de gebruiker gerechtigd het aangeboden arrangement en/of activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal de gebruiker de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever.
8.2 De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 8.1 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijk overeengekomen of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan de gebruiker melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het arrangement.
8.3 Het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. De gebruiker zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Binnen activiteiten vinden in ieder geval doorgang. Buitenactiviteiten kunnen door de gebruiker tot 24 uur voor aanvang van de dienst worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens de gebruiker niet zinvol is, of niet uit te voeren is in verband met de veiligheid. Gebruiker zal opdrachtgever alsdan een alternatieve dienst bieden, zonder dat gebruiker en opdrachtgever aanspraak kan/kunnen maken op vergoeding van meer- of minderwerk.
8.4 De uitvoering van het overeengekomen is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden. Deelnemers aan arrangementen of activiteiten die niet begeleid worden door de gebruiker zijn zelf verantwoordelijk voor een programmawijziging indien de situatie dat vereist.

ARTIKEL 9 OPZEGGING DOOR GEBRUIKER
9.1 De gebruiker heeft het recht tot 14 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers.
9.2 De gebruiker heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, pandemie gerelateerde wettelijke voorschriften et cetera. De gebruiker is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
9.3 Bij opzegging door de gebruiker wegens de in 9.2 genoemde omstandigheden voor aanvang van het arrangement of de activiteit heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. De gebruiker zal zich inspannen de opdrachtgever een arrangement of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.
9.4 De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
a) Na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden welke gebruiker goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen kan voldoen;
b) Indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen(vooruitbetaling) voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.
9.5 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven de gebruiker het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. De gebruiker kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, mits deze gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. De gebruiker heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door opdrachtgever en/of deelnemer.

ARTIKEL 10 VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKER
10.1 De gebruiker is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van de gebruiker redelijkerwijs mocht hebben. De gebruiker is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, is de gebruiker tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.
10.2 De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en beperkingen van het land en de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, aan de hand van het sportieve of avontuurlijke karakter van de activiteit en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.
10.3 De gebruiker is verplicht om met inachtneming van de risico’s verbonden aan de aangeboden arrangementen passende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

ARTIKEL 11 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER
11.1 De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of deelnemers aan de gebruiker te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de Dienst. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, beheerst de vaardigheden om te zwemmen, tenzij hij het ontbreken van deze vaardigheid vooraf bekend heeft gemaakt aan de gebruiker.
11.2 In opdracht van de deelnemer of opdrachtgever kan de gebruiker zorgen voor een adequate reis-, ongevallen of aansprakelijkheidsverzekering. De gebruiker treedt daarbij uitsluitend op als intermediair en garandeert uitdrukkelijk niet dat schade krachtens deze verzekering gedekt is of zal worden vergoed.
11.3 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de gebruiker om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
11.4 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de gebruiker. De deelnemer stelt de gebruiker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatieopdracht is vooraf toestemming van de gebruiker vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van de gebruiker en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. De gebruiker is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen.
11.5 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de Dienst in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door de gebruiker of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer en/of de opdrachtgever.
11.6 Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.
11.7 De gebruiker houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.
11.8 Indien de deelnemer die leeftijd van 17 jaar nog niet bereikt heeft en niet wordt vergezeld door tenminste één meerderjarige dient de opdrachtgever en/of deelnemer de gebruiker in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die in ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen.
11.9 De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID VAN GEBRUIKER
12.1 Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever en/of deelnemer. De gebruiker is aansprakelijk voor de directe schade, met inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen daarvan, indien hij, volgens wet of verdrag, jegens opdrachtgever en/of deelnemer toerekenbaar tekort is geschoten in de uitvoering van de overeenkomst.
12.2 De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie als bedoeld in artikel 4.2 en/of indien de deelnemer zich niet aan een of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, zoals bedoel in artikel 4, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; d. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de gebruiker en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de gebruiker kunnen worden toegerekend.
12.3 Indien de gebruiker toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de overeenkomst betreffende een arrangement dat valt onder de wet op de reisovereenkomst, is de gebruiker aansprakelijk voor vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot maximaal een bedrag van drie maal de reissom, tenzij uit de wet anders voortvloeit.
12.4 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de gebruiker, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
12.5 Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van gebruiker leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door gebruiker gesloten dekking aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de gebruiker onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.
12.6 Als er geen dekking is op de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee keer de factuurwaarde met een maximum van 10.000 euro per gebeurtenis.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID VAN OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER
13.1 De deelnemer en/of opdrachtgever is jegens de gebruiker aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem ‘toegelaten’ derden.

ARTIKEL 14 BETALING
14.1 Betaling dient te geschieden uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het arrangement of activiteit, tenzij anders schriftelijk vastgelegd in overeenkomst.
14.2 Indien de overeenkomst tot stand komt meer dan 30 dagen voor aanvang en het bedrag van de overeenkomst de € 250 overschrijdt, heeft de opdrachtgever het recht in twee termijnen te betalen. De eerste termijn (aanbetaling) bedraagt minimaal 50% van het bedrag van de overeenkomst en moet binnen acht dagen na het tot stand komen van de overeenkomst worden voldaan. De tweede termijn bedraagt het restant van het bedrag van de overeenkomst en moet uiterlijk 30 dagen voor aanvang worden voldaan.
14.3 Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 30 dagen voor aanvang is de opdrachtgever verplicht het bedrag van de overeenkomst in één keer te voldoen binnen acht dagen nadat de overeenkomst is gesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 72 uur voor aanvang dient opdrachtgever het bedrag onmiddellijk per telebankieren te betalen, zodat op dag van vertrek zichtbaar betaald is, dan wel op de plaats van vertrek contant te voldoen.
14.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
14.5 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is aan de gebruiker een rente verschuldigd van 1% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.

ARTIKEL 15 PRIJS
15.1 De gebruiker die standaardactiviteiten of arrangementen aanbiedt aan particulieren of groepen publiceert op de website een overzicht van de aangeboden arrangementen en activiteiten en de bijbehorende bedrag van de overeenkomst. Op verzoek van de opdrachtgever brengt de gebruiker offerte uit voor een in overleg overeengekomen arrangement. De gebruiker is vrij om tijdelijk arrangementen of activiteiten tegen een speciaal tarief aan te bieden.
15.2 De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.
15.3 De gebruiker behoudt zich het recht voor tot 20 dagen voor aanvang de prijs met ten hoogste 15% te verhogen of te verlagen is verband met wijzigingen in de vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. De gebruiker is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk gemotiveerd aan de opdrachtgever mede te delen.
15.4 Indien de gebruiker besluit de prijs te verhogen heeft de opdrachtgever het recht de prijswijziging af te wijzen. De opdrachtgever dient de gebruiker zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van zijn beslissing.
15.5 Indien de opdrachtgever de prijswijziging afwijst, heeft de gebruiker de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
15.6 Indien de overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt de gebruiker de kosten voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij iets anders is overeengekomen. Het bepaalde in artikel 7.3 is van overeenkomstige toepassing.
15.7 De gebruiker mag bij aanvang van het arrangement of de activiteit een waarborg(som) verlangen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan de gebruiker verschuldigd is.

ARTIKEL 16 INFORMATIE EN REISBESCHEIDEN
16.1 Voor aanvang van een meerdaags arrangement verstrekt de gebruiker de deelnemer een telefoonnummer voor noodgevallen en, indien van toepassing, nadere informatie over vervoer en documenten die in het land van bestemming of doorreislanden verplicht zijn.
16.2 Tenzij anders is overeengekomen en voor zover van toepassing zal de gebruiker de deelnemer uiterlijk tien dagen voor aanvang de benodigde tickets, vouchers e.d. toesturen. Indien de deelnemer deze vijf dagen voor aanvang van het arrangement nog niet heeft ontvangen is hij verplicht dit aan de gebruiker te melden.
16.3 Bij een arrangement in het buitenland dient de deelnemer in bezit te zijn van alle documenten die in het land van bestemming of doorreislanden verplicht zijn, zoals een geldig paspoort, eventuele visa, bewijzen van inenting et cetera. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor controle van de door de gebruiker hierover verschafte informatie.
16.4 De gebruiker is niet aansprakelijk indien de deelnemer niet aan (delen van) het arrangement kan deelnemen wegens het gemis van een benodigd document. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.

ARTIKEL 17 KLACHTEN
17.1 Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen een redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de gebruiker of diens vertegenwoordiger ter plekke. De communicatiekosten worden door de gebruiker vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
17.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de gebruiker. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.
17.3 Iedere afspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval na één jaar na afloop van het arrangement of de activiteit of, indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de de geplande aanvang.

ARTIKEL 18 TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Eventuele voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 19 GESCHILLENBESLECHTING
De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 20 INGANGSDATUM
De ingangsdatum van deze leveringsvoorwaarden is 1 mei 2021 en kunnen worden aangehaald als LEVERINGSVOORWAARDEN KONING BAL 2021